ฟังธรรม



๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : สะเดาะเคราะห์อาศัยกำลังบุญ และกำลังเทวดาดูแลพระเคราะห์ด้วยศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-22_ปกิณกะธรรม_สะเดาะเคราะห์อาศัยกำลังบุญ และกำลังเทวดาดูแลพระเคราะห์ด้วยศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-22_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-22_ปกิณกะธรรม_เจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง
Download
ปกิณกะธรรม : สะเดาะเคราะห์ให้มีผลสมบูรณ์ด้วยการทำความดีบูชาพระเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-22_ปกิณกะธรรม_สะเดาะเคราะห์ให้มีผลสมบูรณ์ด้วยการทำความดีบูชาพระเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : ขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพาน และข้อพึงระวังในมโนกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-22_ปกิณกะธรรม_ขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพาน และข้อพึงระวังในมโนกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : วางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-22_ปกิณกะธรรม_วางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติด้วยพระกรรมฐานให้ตรงจริตนิสัยเดิมของตนจึงจะเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-22_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติด้วยพระกรรมฐานให้ตรงจริตนิสัยเดิมของตนจึงจะเกิดผล

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของใจในยามปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-21_ปกิณกะธรรม_หมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของใจในยามปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์กฐินทาน ณ วัดสังเวชวิศยาราม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-18_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์กฐินทาน ณ วัดสังเวชวิศยาราม
Download
ปกิณกะธรรม : การมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-18_ปกิณกะธรรม_การมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่โดยไม่ลังเลสงสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-17_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่โดยไม่ลังเลสงสัย
Download
เทศน์ : การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-17_เทศน์_การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-17_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
Download
ปกิณกะธรรม : กสิณจิต๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-17_ปกิณกะธรรม_กสิณจิต๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-16_ปกิณกะธรรม_ทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติ

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : พึงไม่ประมาททำความดีด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อมีโอกาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-11_ปกิณกะธรรม_พึงไม่ประมาททำความดีด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อมีโอกาส
Download
เทศน์ : พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-11_เทศน์_พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-11_ปกิณกะธรรม_ลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์
Download
นิทาน : ชายเฒ่าพาลผู้เพ่งโทษบุคคลอื่นว่าเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนของตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-11_นิทาน_ชายเฒ่าพาลผู้เพ่งโทษบุคคลอื่นว่าเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนของตน
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์
หมวดธรรม: พรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-11_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-11-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑