ฟังธรรม๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-30_ปกิณกะธรรม_ทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์
Download
เทศน์ : ทาน ศีล ภาวนา เป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-30_เทศน์_ทาน ศีล ภาวนา เป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-30_ปกิณกะธรรม_ร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาสมเด็จพระคะแนนด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-30_ปกิณกะธรรม_บูชาสมเด็จพระคะแนนด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : พึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-30_ปกิณกะธรรม_พึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-30_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : เจริญพุทธานุสสติเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-29_ปกิณกะธรรม_เจริญพุทธานุสสติเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์
Download
เทศน์ : จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-29_เทศน์_จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-29_ปกิณกะธรรม_ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การสร้างพระอุโบสถและวิหารทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-29_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การสร้างพระอุโบสถและวิหารทาน
Download
ปกิณกะธรรม : กสิณจิต ๔ ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-29_ปกิณกะธรรม_กสิณจิต ๔ ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์ด้วยความศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-28_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์ด้วยความศรัทธา

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระ เพื่อเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-24_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระ เพื่อเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-24_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ
Download
ปกิณกะธรรม : สวดพระคาถาชินบัญชรและพระคาถาเงินล้าน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-24_ปกิณกะธรรม_สวดพระคาถาชินบัญชรและพระคาถาเงินล้าน
Download
ปกิณกะธรรม : พึงตั้งใจฟังพระธรรมจากคำสอนของครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-24_ปกิณกะธรรม_พึงตั้งใจฟังพระธรรมจากคำสอนของครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญทาน ศีล ภาวนาด้วยจิตสงบละความกังวล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-24_ปกิณกะธรรม_เจริญทาน ศีล ภาวนาด้วยจิตสงบละความกังวล

๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : อุปมาชีวิตดังละครยอมรับความจริงและบุพกรรมที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-23_ปกิณกะธรรม_อุปมาชีวิตดังละครยอมรับความจริงและบุพกรรมที่ทำมา
Download
เทศน์ : ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระ ย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-23_เทศน์_ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระ ย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : วิหารทานในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-23_ปกิณกะธรรม_วิหารทานในพระพุทธศาสนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
Download
ปกิณกะธรรม : หลักปฏิบัติกสิณจิตสำคัญที่การแยกจิตออกจากกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-23_ปกิณกะธรรม_หลักปฏิบัติกสิณจิตสำคัญที่การแยกจิตออกจากกาย

๒๒ กันยายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาททำบุญเพียงอย่างเดียว ต้องอบรมข่มใจไม่คิดชั่วด้วย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-22_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาททำบุญเพียงอย่างเดียว ต้องอบรมข่มใจไม่คิดชั่วด้วย
Download
เทศน์ : คุณธรรมของเทวดาและพรหมเป็นพื้นฐานของผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-22_เทศน์_คุณธรรมของเทวดาและพรหมเป็นพื้นฐานของผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : การสำรวมใจไม่คิดชั่วเป็นพื้นฐานในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-22_ปกิณกะธรรม_การสำรวมใจไม่คิดชั่วเป็นพื้นฐานในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙ เข้าสู่โลกุตระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-22_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙ เข้าสู่โลกุตระ
Download
ปกิณกะธรรม : สมเด็จพระคะแนนระลึกคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-22_ปกิณกะธรรม_สมเด็จพระคะแนนระลึกคุณครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : กสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-22_ปกิณกะธรรม_กสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต