ฟังธรรม๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอาราธนาโกเมนมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-06-02_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงอาราธนาโกเมนมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญวรรณกสิณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-06-02_ปกิณกะธรรม_การเจริญวรรณกสิณ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-06-02_ปกิณกะธรรม_พึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ถึงพร้อมเพื่อการอุทิศกุศล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-06-02_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้ถึงพร้อมเพื่อการอุทิศกุศล

๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : บุญความดีและการยอมรับความจริงเป็นเครื่องรักษาใจยามมีทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-06-01_ปกิณกะธรรม_บุญความดีและการยอมรับความจริงเป็นเครื่องรักษาใจยามมีทุกขเวทนา
Download
เทศน์ : บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-06-01_เทศน์_บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร
Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นมงคลอันสูงสุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-06-01_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นมงคลอันสูงสุด
Download
นิทาน : ปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-06-01_นิทาน_ปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย
Download
ปกิณกะธรรม : การฟังธรรมต้องประกอบด้วยจิตสงบตั้งมั่นให้ถึงพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-06-01_ปกิณกะธรรม_การฟังธรรมต้องประกอบด้วยจิตสงบตั้งมั่นให้ถึงพร้อม
Download
ปกิณกะธรรม : อภิญญาสมาบัติ ๗ ใคร่ครวญเพื่อแยกจิตกับกายให้เด็ดขาด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-06-01_ปกิณกะธรรม_อภิญญาสมาบัติ ๗ ใคร่ครวญเพื่อแยกจิตกับกายให้เด็ดขาด

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : เพียรรักษาศีลและยอมรับความจริงเพื่อรักษาจิตให้สงบยามเจ็บป่วย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-31_ปกิณกะธรรม_เพียรรักษาศีลและยอมรับความจริงเพื่อรักษาจิตให้สงบยามเจ็บป่วย

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การหล่อพระอัครสาวกให้เห็นสัจธรรมความจริงของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-26_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การหล่อพระอัครสาวกให้เห็นสัจธรรมความจริงของพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตหล่อพระด้วยกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-26_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตหล่อพระด้วยกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเมื่อมีโอกาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-26_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเมื่อมีโอกาส
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ถือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ถึงผลย่อมไม่หลงผิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-26_ปกิณกะธรรม_ผู้ถือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ถึงผลย่อมไม่หลงผิด
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาโกเมนมงคล ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-26_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาโกเมนมงคล ๒
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-26_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-25_ปกิณกะธรรม_คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน
Download
เทศน์ : การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-25_เทศน์_การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาโกเมนมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-25_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาโกเมนมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : การละความยินดีพอใจในการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-25_ปกิณกะธรรม_การละความยินดีพอใจในการเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : อภิญญาสมาบัติ ๖ การปฏิบัติต้องละตัณหา ถือสัจธรรมความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-25_ปกิณกะธรรม_อภิญญาสมาบัติ ๖ การปฏิบัติต้องละตัณหา ถือสัจธรรมความจริง

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : อาศัยสมมติเพื่อการปฏิบัติ ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นทึ่พึ่งอันแน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-24_ปกิณกะธรรม_อาศัยสมมติเพื่อการปฏิบัติ ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นทึ่พึ่งอันแน่นอน