Author Archives: Krissana

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

จิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภ โกรธ หลงด้วยกำลังใจ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

กสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

การฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

จดจ่อในทาน ศีล และยอมรับความจริงเพื่อยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)