Author Archives: Krissana

สร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตา ณ วัดธรรมาราม
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)

การทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณ พึงระลึกด้วยความกตัญญู
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ผู้มีฉันทะในการทำความดีจึงจะเป็นสุขและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ทำบารมีให้เต็มด้วยการเห็นว่าโลกเป็นของไม่เที่ยง
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)

เพียรตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะถึงมรรคผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)