Author Archives: Krissana

ฝึกจิตให้รู้เหตุแห่งกรรมจึงจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้

ความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติ ความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ