ฟังธรรม๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

Download
2016-01-17_เทศน์_การเดินตามคำสั่งสอนของพระนำไปสู่พระนิพพาน
Download
2016-01-17_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาวิตกจริตและพรหมวิหาร ๔
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_เทศน์_องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้
Download
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_มุทิตายินดีมีผลเบื้องหน้า
Download
2016-01-16_กรรมฐาน_ดับนิวรณ์ด้วยการพึ่งพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การดับซึ่งรักโลภโกรธหลงเป็นหนทางพระนิพพานมิใช่ฌานสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_การดับซึ่งรักโลภโกรธหลงเป็นหนทางพระนิพพานมิใช่ฌานสมาบัติ
Download
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_การทรงสัจธรรมไว้เป็นอารมณ์เดียว

๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

Download
2016-01-10_เทศน์_บุญอันบริสุทธิ์ย่อมเกิดผลอันสมบูรณ์
Download
2016-01-10_ปกิณกะธรรม_พระอริยะบุคคลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นอารมณ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
Download
2016-01-10_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงอารมณ์สุดท้ายของกรรมฐานโบราณ

๙ มกราคม ๒๕๕๙

Download
2016-01-09_เทศน์_ทุกข์ใดใดไม่เสมอที่มีขันธ์ ๕
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทำจากวัสดุใดก็ควรบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-09_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทำจากวัสดุใดก็ควรบูชา
Download
2016-01-09_กรรมฐาน_อัสมิมานะการถือตัวถือตน
Download
ปกิณกะธรรม : การปฎิบัติได้ผลต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-09_ปกิณกะธรรม_การปฎิบัติได้ผลต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

๓ มกราคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : กรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-03_ปกิณกะธรรม_กรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

๒ มกราคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ความพอใจในสิ่งไม่เที่ยงเป็นอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-02_ปกิณกะธรรม_ความพอใจในสิ่งไม่เที่ยงเป็นอวิชชา
Download
2016-01-02_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
2016-01-02_กรรมฐาน_รักษาจิตให้มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องอาศัยศรัทธา
Download
2016-01-02_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานแต่ละกองเป็นไปตามจริต
Download
2016-01-02_กรรมฐาน_วิปัสสนาญาณของกรรมฐานโบราณ