ข้อคิดจากพระ


Download
เทศน์ : ความไม่ประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-16_เทศน์_ความไม่ประมาทในชีวิต
Play
เทศน์ : ความเมตตาความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พ้นทุกข์
Download
เทศน์ : ความเมตตาความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-10_เทศน์_ความเมตตาความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พ้นทุกข์
Play
ปกิณกะธรรม : การทำบุญด้วยใจถือว่าเป็นบารมีต้น
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญด้วยใจถือว่าเป็นบารมีต้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-02-02_ปกิณกะธรรม_การทำบุญด้วยใจถือว่าเป็นบารมีต้น
Play
เทศน์ : บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์ (อริยสัจ)
Download
เทศน์ : บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์ (อริยสัจ)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-12-01_เทศน์_บารมีเกิดจากการเห็นทุกข์ (อริยสัจ)