หมวดธรรม: สัมมัปปธาน ๔

Download
ปกิณกะธรรม : การปลงใจในชีวิตของตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_ปกิณกะธรรม_การปลงใจในชีวิตของตนเอง
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ