หมวดธรรม: สมถะ

Download
เทศน์ : การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_เทศน์_การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การละความสุขจากกามราคะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-12_ปกิณกะธรรม_การละความสุขจากกามราคะ
Download
ปกิณกะธรรม : ละความสุขในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-11_ปกิณกะธรรม_ละความสุขในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-29_ปกิณกะธรรม_รักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล
Download
ปกิณกะธรรม : การทำกำไล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-29_ปกิณกะธรรม_การทำกำไล
Download
เทศน์ : การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบ และหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-29_เทศน์_การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบ และหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก
Download
ปกิณกะธรรม : ต้องเชื่อและจิตตั้งมั่นในบุญที่ทำและอธิษฐานเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-29_ปกิณกะธรรม_ต้องเชื่อและจิตตั้งมั่นในบุญที่ทำและอธิษฐานเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติสมาธิเพื่อละสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-28_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติสมาธิเพื่อละสังโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-22_ปกิณกะธรรม_อย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล
Download
ปกิณกะธรรม : อยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-20_ปกิณกะธรรม_อยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์