หมวดธรรม: วิชชา ๘

Download
ปกิณกะธรรม : การสิ้นอาสวักขยญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_การสิ้นอาสวักขยญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-01_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพ
Download
กรรมฐาน : มโนมยิทธิด้วยกำลังสมาธิในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-30_กรรมฐาน_มโนมยิทธิด้วยกำลังสมาธิในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานในห้องพุทธคุณควบสมาบัติ ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-30_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานในห้องพุทธคุณควบสมาบัติ ๘
Download
กรรมฐาน : ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้ตั้งมั่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-30_กรรมฐาน_ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้ตั้งมั่น
Download
ปกิณกะธรรม : ทรงสมาธิด้วยการยอมรับความจริงและเจริญพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-23_ปกิณกะธรรม_ทรงสมาธิด้วยการยอมรับความจริงและเจริญพรหมวิหาร ๔
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-23_กรรมฐาน_ใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกเจโตปริยญาณต้องรักษาใจให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-23_ปกิณกะธรรม_การฝึกเจโตปริยญาณต้องรักษาใจให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_การฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย
Download
กรรมฐาน : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_กรรมฐาน_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้