หมวดธรรม: มงคล ๓๘

Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์มหาสมัยสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-08-17_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์มหาสมัยสูตร
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจถวายรอยพระพุทธบาทด้วยกำลังศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-08-12_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจถวายรอยพระพุทธบาทด้วยกำลังศรัทธา
Download
เทศน์ : ใคร่ครวญในอริยสัจเพื่อพ้นทุกข์จากความรักและผูกพันในฐานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-08-12_เทศน์_ใคร่ครวญในอริยสัจเพื่อพ้นทุกข์จากความรักและผูกพันในฐานะ
Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นกำลังในการบรรลุมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-08-11_เทศน์_ความกตัญญูเป็นกำลังในการบรรลุมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-08-04_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
ปกิณกะธรรม : เพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-28_ปกิณกะธรรม_เพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-20_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของครูบาอาจารย์
Download
นิทาน : พระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฐิด้วยการไม่เบียดเบียน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-17_นิทาน_พระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฐิด้วยการไม่เบียดเบียน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒