หมวดธรรม: พระอริยบุคคล

Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีที่มีสรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-18_ปกิณกะธรรม_การทำความดีที่มีสรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : วิชามโนมยิทธิต้องมีศีลบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-18_ปกิณกะธรรม_วิชามโนมยิทธิต้องมีศีลบริสุทธิ์
Download
ปกิณกะธรรม : พึงไม่ประมาทใคร่ครวญในศีลสิกขาและข้อวัตรปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-17_ปกิณกะธรรม_พึงไม่ประมาทใคร่ครวญในศีลสิกขาและข้อวัตรปฏิบัติ
Download
เทศน์ : ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-10_เทศน์_ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : บุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-09_ปกิณกะธรรม_บุพกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-04_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-03_ปกิณกะธรรม_ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_ปกิณกะธรรม_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : กามราคะละด้วยความพอใจอารมณ์นักบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_ปกิณกะธรรม_กามราคะละด้วยความพอใจอารมณ์นักบวช
Download
ปกิณกะธรรม : การปลงใจในชีวิตของตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_ปกิณกะธรรม_การปลงใจในชีวิตของตนเอง