หมวดธรรม: พระอริยบุคคล

Download
กรรมฐาน : เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-14_กรรมฐาน_เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-12_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญธาตุขันธ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_กรรมฐาน_การใคร่ครวญธาตุขันธ์
Download
ปกิณกะธรรม : สมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_สมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔
Download
ปกิณกะธรรม : โทษของกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-06_ปกิณกะธรรม_โทษของกามคุณทั้ง ๕
Download
ปกิณกะธรรม : การสิ้นอาสวักขยญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_การสิ้นอาสวักขยญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : คนหลงตัวเองมรรคผลเกิดได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-29_ปกิณกะธรรม_คนหลงตัวเองมรรคผลเกิดได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-24_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญร่างกาย
Download
เทศน์ : การเห็นคุณความดีของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-24_เทศน์_การเห็นคุณความดีของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ผลจากการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-24_ปกิณกะธรรม_ผลจากการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า