ประกาศ

ท่านสามารถ Download

๑. หนังสือสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรได้ ที่นี่

๒. หนังสือสวดมนต์พระปริตรได้ ที่นี่

๓. หนังสือสวดมนต์มหาสมัยสูตร ที่นี่