Download
ปกิณกะธรรม : การมองเห็นความจริงไม่ครบและขาดเมตตาเป็นอุปสรรคการปฏิบัติ
(กำลังเล่น)
2013-04-28_ปกิณกะธรรม_การมองเห็นความจริงไม่ครบและขาดเมตตาเป็นอุปสรรคการปฏิบัติ