Download
เทศน์ : การรักษาศีลบริสุทธิ์ดูที่พรหมวิหารสี่และยอมรับกฎธรรมดา
(กำลังเล่น)
2013-04-28_เทศน์_การรักษาศีลบริสุทธิ์ดูที่พรหมวิหารสี่และยอมรับกฎธรรมดา