Download
เทศน์ : ไม่มีความรู้ใดทำให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระธรรมคำสั่งสอน
(กำลังเล่น)
2013-04-13_เทศน์_ไม่มีความรู้ใดทำให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระธรรมคำสั่งสอน