Download
เทศน์ : ความเมตตาความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พ้นทุกข์
(กำลังเล่น)
2013-02-10_เทศน์_ความเมตตาความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พ้นทุกข์