Download
กรรมฐาน : ทรงอารมณ์ปัจจุบันพระนิพพานว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร
(กำลังเล่น)
2012-10-21_กรรมฐาน_ทรงอารมณ์ปัจจุบันพระนิพพานว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร