Download
เทศน์ : ผู้เห็นความสุขยิ่งกว่าการเกิดด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
(กำลังเล่น)
2023-04-30_เทศน์_ผู้เห็นความสุขยิ่งกว่าการเกิดด้วยความศรัทธาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙)