Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์ด้วยความศรัทธา
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑)
(กำลังเล่น)
2022-09-23_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์ด้วยความศรัทธา
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑)