Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีวาสนาพึงเร่งปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์ให้ถึงผล
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
(กำลังเล่น)
2020-12-11_ปกิณกะธรรม_ผู้มีวาสนาพึงเร่งปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์ให้ถึงผล
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)