Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงไหว้ครูเสาร์ ๕ และอาราธนาพระเข้าสู่กาย
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
(กำลังเล่น)
2020-07-25_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงไหว้ครูเสาร์ ๕ และอาราธนาพระเข้าสู่กาย
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)