Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเข้มแข็งในการทำความดีในวันบูชาครู
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
(กำลังเล่น)
2020-07-24_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเข้มแข็งในการทำความดีในวันบูชาครู
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)