Download
เทศน์ : ไม่ประมาททำความเพียรในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลงให้สิ้นจากใจ
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
(กำลังเล่น)
2020-06-20_เทศน์_ไม่ประมาททำความเพียรในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลงให้สิ้นจากใจ
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)