Download
ปกิณกะธรรม : พึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)
(กำลังเล่น)
2020-03-21_ปกิณกะธรรม_พึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)