Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
(กำลังเล่น)
2020-02-08_ปกิณกะธรรม_พิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)