Download
เทศน์ : ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
(กำลังเล่น)
2020-02-08_เทศน์_ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)