Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญในศีลให้สมบูรณ์เป็นที่พึ่งอันมั่นคงในยามจิตออกจากร่าง
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
(กำลังเล่น)
2020-02-02_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญในศีลให้สมบูรณ์เป็นที่พึ่งอันมั่นคงในยามจิตออกจากร่าง
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)