Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของใจในยามปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
(กำลังเล่น)
2020-02-01_ปกิณกะธรรม_หมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของใจในยามปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)