Download
ปกิณกะธรรม : อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชร และการชำระใจเพื่อบูชาครู
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
(กำลังเล่น)
2020-02-01_ปกิณกะธรรม_อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชร และการชำระใจเพื่อบูชาครู
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)