Download
ปกิณกะธรรม : ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)
(กำลังเล่น)
2020-01-04_ปกิณกะธรรม_ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)