Download
ปกิณกะธรรม : พึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
(กำลังเล่น)
2019-09-29_ปกิณกะธรรม_พึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)