Download
เทศน์ : ไม่ประมาททรงสติให้ถึงพร้อมในปัจจุบันอารมณ์
(กำลังเล่น)
2019-09-27_เทศน์_ไม่ประมาททรงสติให้ถึงพร้อมในปัจจุบันอารมณ์