Download
ปกิณกะธรรม : สัมโมทนียกถาต่อพระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
(กำลังเล่น)
2019-07-04_ปกิณกะธรรม_สัมโมทนียกถาต่อพระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต