Download
เทศน์ : การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้
(กำลังเล่น)
2019-06-08_เทศน์_การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้