Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ
(กำลังเล่น)
2019-05-12_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ