Download
เทศน์ : ผู้ไม่ลังเลสงสัยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมบรรลุมรรคผล
(กำลังเล่น)
2019-05-11_เทศน์_ผู้ไม่ลังเลสงสัยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมบรรลุมรรคผล