Download
เทศน์ : บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ
(กำลังเล่น)
2019-05-05_เทศน์_บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ