Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา
(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_ผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา