Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติพระกรรมฐานคือการใคร่ครวญต่อเนื่องให้มีสติสมบูรณ์
(กำลังเล่น)
2019-04-11_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติพระกรรมฐานคือการใคร่ครวญต่อเนื่องให้มีสติสมบูรณ์