Download
นิทาน : ภิกษุผู้ยอมรับวิบากกรรมด้วยความเข้าใจและไม่ประมาทเพียรทำความดี
(กำลังเล่น)
2019-03-30_นิทาน_ภิกษุผู้ยอมรับวิบากกรรมด้วยความเข้าใจและไม่ประมาทเพียรทำความดี