Download
ปกิณกะธรรม : นอบน้อมถวายพระอุโบสถด้วยจิตศรัทธา และถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กำลังเล่น)
2019-03-09_ปกิณกะธรรม_นอบน้อมถวายพระอุโบสถด้วยจิตศรัทธา และถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง