Download
เทศน์ : พึงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจจริงเพื่อความพ้นทุกข์
(กำลังเล่น)
2019-03-02_เทศน์_พึงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจจริงเพื่อความพ้นทุกข์