Download
เทศน์ : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ภัยจากความหลงในกามคุณ
(กำลังเล่น)
2019-02-24_เทศน์_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ภัยจากความหลงในกามคุณ