Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล
(กำลังเล่น)
2019-02-03_ปกิณกะธรรม_พิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล