Download
ปกิณกะธรรม : ยึดอุปาทานจากผลกรรมทำให้เวียนว่ายตายเกิดเมื่อละอวิชชาจึงพ้นทุกข์
(กำลังเล่น)
2019-01-27_ปกิณกะธรรม_ยึดอุปาทานจากผลกรรมทำให้เวียนว่ายตายเกิดเมื่อละอวิชชาจึงพ้นทุกข์