Download
เทศน์ : ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้
(กำลังเล่น)
2019-01-06_เทศน์_ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้