Download
ปกิณกะธรรม : ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ
(กำลังเล่น)
2019-01-05_ปกิณกะธรรม_ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ