Download
เทศน์ : คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
(กำลังเล่น)
2018-12-02_เทศน์_คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้