Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตบริสุทธิ์ขณะทำความดีเป็นปัจจุบันอารมณ์ ทานจึงจะเกิดผลสมบูรณ์
(กำลังเล่น)
2018-12-02_ปกิณกะธรรม_ทำจิตบริสุทธิ์ขณะทำความดีเป็นปัจจุบันอารมณ์ ทานจึงจะเกิดผลสมบูรณ์