Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีวาสนาพึงเร่งปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์ให้ถึงผล
(กำลังเล่น)
2018-12-01_ปกิณกะธรรม_ผู้มีวาสนาพึงเร่งปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์ให้ถึงผล