Download
เทศน์ : ใคร่ครวญด้วยสติสมบูรณ์ให้เห็นอวิชชาในจิตเพื่อความดับสิ้นเชื้อ
(กำลังเล่น)
2018-12-01_เทศน์_ใคร่ครวญด้วยสติสมบูรณ์ให้เห็นอวิชชาในจิตเพื่อความดับสิ้นเชื้อ